ចាវ៉ា - របៀបអានឯកសារ JSON ជាខ្សែអក្សរ

នៅក្នុងប្រកាសនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលវិធីអានឯកសារ JSON ជាអថេរខ្សែអក្សរនៅចាវ៉ា។ ពេលខ្លះវាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងការសាកល្បង API នៅពេលអ្នកចង់ POST បន្ទុក JSON ដល់ទីបញ្ចប់។

អ្នកអាចដាក់បន្ទុក JSON ក្នុងឯកសារបន្ទាប់មកអានឯកសារ JSON ជាខ្សែអក្សរហើយប្រើវាជាតួនៃសំណើរបស់ POST ។

អានឯកសារ JSON ជាខ្សែអក្សរ

ឧបមាថាយើងមានឯកសារ JSON នៅទីតាំងដូចខាងក្រោមៈ

src/test/resources/myFile.json

{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }

បន្ទាប់មកយើងអាចប្រើកូដចាវ៉ាខាងក្រោមដើម្បីអានឯកសារ JSON ខាងលើជា String៖

import java.nio.file.Files; import java.nio.file.Paths; public class ReadJsonAsString {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String file = 'src/test/resources/myFile.json';
String json = readFileAsString(file);
System.out.println(json);
}
public static String readFileAsString(String file)throws Exception
{
return new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file)));
} }

លទ្ធផល៖{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }