តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់យកចរាចរបណ្តាញកម្មវិធីរុករក (XHR) ជាមួយស៊ីបភី

ស៊ីផីគឺជាឧបករណ៍សាកល្បងផ្នែកខាងមុខជំនាន់ក្រោយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បណ្តាញទំនើប។ ស៊ីបភីមានមុខងារល្អ ៗ ជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិត។

លក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមមុខងារទាំងនោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការចាប់យកចរាចរបណ្តាញ។ ការប្រកាសនេះផ្តល់ឧទាហរណ៍អំពីវិធីចាប់ចរាចរបណ្តាញ XHR ខណៈពេលបញ្ជូនទម្រង់។

ចាប់ចរាចរបណ្តាញ (XHR) ជាមួយស៊ីបភី

describe('Capture browser network traffic', function () { context('Login functionality', () => {
it('Dscro should be able to login', () => {
cy.server()
//This is the post call we are interested in capturing
cy.route('POST', 'https://loginservice.example.net/login/json/authenticate').as('login')
cy.visit('https://example.net/login')
cy.get('#email').type('tester@gmail.com')
cy.get('#password').type('Passw0rd1')
cy.get('button[type=submit]').click()
cy.wait('@login')
//Assert on XHR
cy.get('@login').then(function (xhr) {
expect(xhr.status).to.eq(200)
expect(xhr.requestHeaders).to.have.property('Content-Type')
expect(xhr.requestHeaders).to.have.property('X-Password', 'Passw0rd1')
expect(xhr.method).to.eq('POST')
expect(xhr.responseBody).to.have.property('tokenId')
})
}) }) })

អានបន្ថែមលើស៊ីបភី ស៊ីប